ubytování Třeboňsko Přeseka

 

 

 

Obchodní podmínky

 

Apartmány Přeseka

 

OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY

 

I. Smluvní strany

Provozovatel: Barbora Říhová

Přeseka 62, Třeboň

(dále jen ubytovatel)

Účastník pobytu: (dále jen zákazník)

 

II. Ceny a jejich změny

Ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny na internetových stránkách www.apartmanypreseka.cz. Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či v emailové nabídce.

 

III. Služby, změny sjednaných služeb a cen

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v ubytovacím poukazu (voucher). Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

 

IV. Platba zálohy a doplatku za ubytování

Po provedení rezervace Zákazníkem, je po potvrzení rezervace nutné do sedmi pracovních dnů uhradit zálohu na pobyt ve výši 50% z celkové ceny pobytu. Záloha se hradí na základě Ubytovatelem vystaveného předpisu záloh. Platba za případné ostatní služby čerpané v průběhu pobytu zaplatí zákazník v hotovosti v den odjezdu. Ubytovatel si vyhrazuje právo, na základě požadavku Zákazníka, postup provedení plateb upravit tak, jak to vyžaduje konkrétní situace.

 

V. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci, storno poplatky

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická s doručenkou). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení emailu dle doručenky). V případě odstoupení od smlouvy v období 30 dní a méně před nástupem na ubytování vyúčtuje Ubytovatel Zákazníkovi storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pobytu.

Storno ani jiné poplatky se neúčtují v případě, že si klient zajistí v daném termínu a ve stejném rozsahu pobytu náhradníky a to nejpozději v den nástupu. Finanční vyrovnání si mezi sebou sjednají klient s náhradníkem.

 

VI. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

 

VII. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

 

VIII. Pojištění

Zákazník není ze strany Ubytovatele pojištěn a toto není v ceně pobytu zahrnuto. Pojištění si zabezpečují účastníci pobytu na vlastní náklady samostatně.

 

IX. Platnost

Tyto " Obchodní a storno podmínky" platí pro účastníky pobytu v Apartmány Přeseka, Přeseka 62, Třeboň.

Obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2021 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či uhrazením zálohy na pobyt na základě ubytovatelem vystaveného zálohového listu nebo uhrazením doplatku či celé ceny za pobyt.

 

V Přesece dne 9. 9. 2021

patička

 

 

Tel.: 604 869 886

E-mail: apartmanypreseka@seznam.cz

 

 

Kde nás najdete?

 

Přeseka 62, 379 01 Třeboň

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout